REFRESH-NET

Sukces zaczyna się tutaj

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO)

 

informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Refresh-Net Agencja Kreatywna Wojciech Śramkiewicz z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa, (zwaną dalej: Refresh-Net).

2) Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: rodo@refresh-net.pl.

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z Refresh-Net umowy o świadczenie usług oferowanych przez Refresh-Net i wykonania zawartej przez Ciebie z Refresh-Net umowy o świadczenie usług oferowanych przez Refresh-Net, a także wykonania ciążących na Refresh-Net obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

4) Refresh-Net jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Refresh-Net) oraz Rejestrom Nazw Domen, Jednostkom Certyfikującym w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z Refresh-Net umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Refresh-Net na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Refresh-Net a Podwykonawcami Refresh-Net. Przekazanie Twoich danych osobowych Rejestrom Nazw Domen następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Rejestrem Nazw Domen umowy o rejestrację Nazwy Domeny. Przekazanie Twoich danych osobowych  Jednostkom Certyfikującym następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Jednostką Certyfikującą umowy o rejestrację certyfikatu SSL. Ponadto Refresh-Net jest zobowiązany  do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

5) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców Refresh-Net posiadających siedziby poza obszarem EOG.

6) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z Refresh-Net umowy o świadczenie usług oferowanych przez Refresh-Net, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z Refresh-Net umowy o świadczenie usług oferowanych przez Refresh-Net. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

7) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

8) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Refresh-Net umowy o świadczenie usług oferowanych przez Refresh-Net, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Refresh-Net działań  na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Refresh-Net ciążącego na Refresh-Net obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Refresh-Net informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

10) Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.

Regulamin e-sprzedaży

Przed zakupem usług za pośrednictwem sieci Internet należy zapoznać się z poniższym Regulaminem e-sprzedaży oraz Regulaminem świadczenia usługi internetowej. Dokonanie płatności za pośrednictwem DotPay oznacza akceptację Regulaminu.

 

Regulamin e-sprzedaży


§1 USŁUGODAWCA

1. Usługodawcą prowadzącym działalność w ramach niniejszego serwisu pod adresem refresh-net.pl jest Refresh-Net Agencja Kreatywna Wojciech Śramkiewicz z siedzibą ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa, NIP 9460003157.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

  • pod numerem telefonu +48 730 240 220
  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@refresh-net.pl
  • w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa, 2. piętro lok. 2.


2. Usługodawca wskazuje, że korzystanie z serwisu przez Usługobiorcę oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem niniejszego serwisu usługi wyszczególnione, opisane oraz dostępne w dacie zawarcia Umowy o świadczenie usług internetowych.

 

§3 AKTYWOWANIE USŁUGI

1. Klient składa zamówienie ze strony www.refresh-net.pl, badź kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

2. Aktywacja usługi przeprowadzana jest po weryfikacji. Po aktywacji klient otrzymuje powiadomienie drogą elektroniczną.

3. Faktura za opłaconą usługę zostanie wystawiona przez Usługobiorcę w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych oraz wysłana do klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§4 CENY I PŁATNOŚĆ

1. Usługodawca zapewnia niezmienność cen usług w czasie trwania okresu rozliczeniowego.

2. Ceny usług niewyszczególnione w cenniku ustalane są indywidualnie.

3. Usługodawca może odmówić rejestracji domeny m.in. w przypadku gdy:

  • podczas próby rejestracji domeny, domena ta jest już zarezerwowana bądź zarejestrowana,
  • Usługobiorca nie ma prawa do wykupienia danej domeny, np. jest to nazwa miasta bądź znak zastrzeżony,
  • Usługobiorca podał nieprawidłową nazwę domeny,
  • Usługobiorca podał nieprawidłowe dane firmy.

4. Rozliczenia elektronicznych płatności internetowych przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu DotPay.

5. Do płatności realizowanych przez serwis DotPay nie są doliczane dodatkowe opłaty manipulacyjne.

6. W przypadku opłaty za domenę poza terminem wyznaczonym na fakturze, Usługodawca nie gwarantuje rejestracji wskazanej domeny.

 

§5 PRYWATNOŚĆ

1.  Usługodawca zapewnia prywatność danych, w tym poczty elektronicznej, swoim Usługobiorcom.

2.  Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Usługodawcę w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Usługobiorcy.

3. Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych podmiotom zajmującym się rejestracją domen internetowych wyłącznie w celu oraz niezbędnym zakresie wymaganym do ich rejestracji.

4. Usługobiorca ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Usługodawcy w każdym czasie.

 

§6 REKLAMACJE

1. Reklamacje Kupujących dotyczące płatności rozpatruje Usługodawca.

2. Kupujący może złożyć reklamacje:

  • w formie pisemnej – osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesyłką listową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.),
  • w formie elektronicznej – w postaci wiadomości e-mail przesłanej na adres info@refresh-net.pl.

3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem e-sprzedaży mają zastosowanie przepisy Regulaminu świadczenia usługi internetowej.

 

 

Regulamin świadczenia usługi internetowej

Refresh-Net Regulamin świadczenia usługi internetowej

Polityka wykorzystywania plików „cookies” w serwisie refresh-net.pl

Dokładamy szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z naszego serwisu internetowego. Tym samym przekazujemy ogólne informacje dotyczące zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez nas informacji o użytkownikach serwisu internetowego www.refresh-net.pl


1)  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2)  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies stosowane w serwisie internetowym www.refresh-net.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników, które pozwoliłyby na ich jednoznaczną identyfikację.

3)  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu.


4)  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5)  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

a)  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.


6)  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7)  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8)  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.